ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ

Tájékoztató az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról az 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban Infotv.) 20. § szerint – 


1. Az Adatkezelő adatai:
Név: Akucs Mónika 
Székhely: 2440 Százhalombatta Gesztenyés u. 8 
Panaszkezelés: info@ezosuli.hu
Adószám: 25081512-2-07
Az adatok tárolásának fizikai helye: Rackhost Hosting Kft.

A jelen általános adatkezelési szabályzat (a továbbiakban: Adatkezelési Szabályzat) az Akucs Mónika adatkezelő (a továbbiakban: Szolgáltató, Adatkezelő) által üzemeltetett akucsmoni.hu és ezosuli.hu weboldalak (a továbbiakban: „Weboldal”) felhasználóinak (a továbbiakban: Felhasználó (k)) a jelen Adatkezelési Szabályzatban meghatározott személyes adatainak kezelése során követett elvekről és gyakorlatról, valamint a Felhasználók jogairól és azok gyakorlásának módjáról ad tájékoztatást. Ennek megfelelően a jelen Adatkezelési Szabályzat hatálya a Szolgáltatóra és a szolgáltatást igénybe vevő Felhasználóra terjed ki.

Az Adatkezelési Szabályzat összhangban van a hatályos magyar és európai jogszabályokkal, ideértve, különösen, az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: „Info tv.”), az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 Rendelete (“Általános adatvédelmi rendelet”), valamint a polgári törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (a továbbiakban: „Ptk.”) rendelkezéseit. A jelen Adatkezelési Szabályzat 2019. február 24. napjától hatályos és legfrissebb változata a Weboldalon elérhető és megtekinthető.

2. Az Adatkezelő által végzett adatkezelésről
A Szolgáltató az adatokat a törvényi előírásoknak megfelelően, bizalmasan kezeli, csak annak érdekében használja fel, hogy az ügyfelekkel kapcsolatba lépjen és részükre a lehető legjobb kiszolgálást nyújtsa. Hírlevelek formájában, melyről lehetőség van bármikor leiratkozni a leveleink végén, illetve hozzáférést biztosít különböző online anyagaihoz.

A Weboldal látogatása a Szolgáltatások igénybevétele nélkül nem igényel felhasználói azonosítást, ilyen esetben adatkezelésre nem kerül sor, azonban a látogatók bizonyos információi tárolásra kerülnek, az erre rendszeresített cookie-k (sütik) segítségével. A Felhasználók által igénybe vehető Szolgáltatások igénybevételéhez minden esetben felhasználói azonosítás szükséges, amelynek feltétele a Felhasználó Weboldalon történő Regisztrációja és a felhasználói fiókba történő belépés. Regisztrációt követően a felhasználói fiókhoz tartozó adatok mentésre kerülnek. A Szolgáltatások igénybevételéről a Felhasználók önként döntenek, és hozzájárulnak, hogy ehhez a személyes adataik megadása szükséges.

A Felhasználó regisztráció során létrehozott profiljához megadott nevet valamennyi olyan általunk biztosított szolgáltatásunkban felhasználhatjuk, amelyhez a Felhasználó által regisztrált fiók szükséges.

Amikor a Felhasználó felveszi a kapcsolatot velünk, megőrizzük nyilvántartásunkban a Felhasználóval folytatott kommunikációt, hogy az a későbbiekben a segítségünkre lehessen a Felhasználó lehetséges problémáinak a megoldásában. A Felhasználó e-mail címét felhasználhatjuk, hogy szolgáltatásainkról tájékoztassuk. 

A Szolgáltató́ gondoskodik az adatok biztonságáról, megteszi azokat a technikai és szervezési intézkedéseket és kialakítja azokat az eljárási szabályokat, amelyek az adat- és titokvédelmi szabályok érvényre juttatásához szükségesek. Az adatokat megfelelő intézkedésekkel védeni kell különösen a jogosulatlan hozzáférés, megváltoztatás, továbbítás, nyilvánosságra hozatal, törlés vagy megsemmisítés, valamint a véletlen megsemmisülés és sérülés, továbbá az alkalmazott technika megváltozásából fakadó hozzáférhetetlenné válás ellen.

3. Az adatkezelések célja, a tárolt adatok köre
A Szolgáltató által a Weboldalon keresztül nyújtott szolgáltatások igénybevételéhez kapcsolódóan tárolja az adatokat, a Felhasználók azonosítására, a Szolgáltatások igénybevételére, a számlázások lehetővé tételére, valamint a Szolgáltatásokkal kapcsolatos egyéb ügyintézés érdekében. 
Az Adatkezelő csak olyan személyes adatot rögzít, amelyet a Felhasználó önkéntesen ad meg, kivételt képeznek ez alól az ellenszolgáltatás ellenében igénybe vehető Szolgáltatások esetén a szerződéskötéshez, illetőleg a számla kiállításhoz kapcsolódó, a kötelező adatszolgáltatás körébe tartozó adatok. 

- Hírlevélre történő feliratkozás
Hírleveleinkben a szolgáltatásokkal kapcsolatos tájékoztató, illetve hasznos életviteli tanácsok kerülnek kiküldésre. 

Az adatkezelés jogalapja: érintetti hozzájárulás
A kezelt adatok köre: név, e-mail cím
Az adatkezelés célja: digitális anyag és ajánlat e-mailben történő elküldése
Adattovábbítás: SalesAutopilot Kft. részére, ügyfél-kapcsolati rendszerünk működtetése érdekében
Az adattovábbítás jogalapja: ¬érintetti hozzájárulás
Adatfeldolgozók: SalesAutopilot Kft. (székhely: 1089 Budapest, Golgota u. 3.; cégjegyzékszám: 01-09-286773; )
Az adatok törlésének határideje: visszavonásig

- Online tananyagok megrendelése
Az adatkezelés jogalapja: érintetti hozzájárulás; a vásárlást követően: törvényi kötelezettség teljesítése; 
A kezelt adatok köre: e-mail cím, név, bankkártya adatok, telefonszám, lakcím 
Az adatkezelés célja: szerződéses kötelezettség teljesítése, illetve a megrendelt anyag átadása, 
Adattovábbítás: SalesAutopilot Kft. részére, ügyfél-kapcsolati rendszerünk működtetése érdekében; 
Adatfeldolgozók: SalesAutopilot Kft. (székhely: 1089 Budapest, Golgota u. 3.; cégjegyzékszám: 01-09-286773; ) 
Az adatok törlésének határideje: az adatok megadását követő 9 év, illetve a bankkártya-adatok esetén, amelyeket a sikeres tranzakciót követő 6 éven belül törlünk

- Regisztráció
A regisztráció linkre kattintással a Felhasználó megadja a szükséges adatokat, az adatkezelés célja a regisztráció során nyújtott szolgáltatások feltételeinek a megismerése, a szolgáltatás megrendelése, a szolgáltatás igénybevétele. A regisztráció feltétele az ÁSZF és az adatvédelmi nyilatkozat elolvasása, valamint elfogadása.

Regisztráció során a Felhasználó által megadott személyes adatok köre:
Felhasználó neve; a Felhasználó e-mail címe, Felhasználó címe
Adattovábbítás: SalesAutopilot Kft. részére, ügyfél-kapcsolati rendszerünk működtetése érdekében;
Adatfeldolgozók: SalesAutopilot Kft. (székhely: 1089 Budapest, Golgota u. 3.; cégjegyzékszám: 01-09-286773; ) 
Az adatok törlésének határideje: visszavonásig

A Regisztráció során a Felhasználó önként adja meg az adatait, ezekben az esetekben az adatszolgáltatás jogalapja a Felhasználó önkéntes, határozott és tájékozott hozzájárulása.

A „Regisztráció” linkre történt kattintással Felhasználó kijelenti, hogy az ÁSZF-et és adatvédelmi tájékoztatót elolvasta, tartalmukat megértette, azokat érvényesen elfogadja, s az általa adott adatainak kezeléséhez kifejezetten hozzájárul a hírlevél küldéséhez, és a Weboldalon található sütik alkalmazásához. A regisztráció véglegesítését követően Szolgáltató Felhasználó által megadott e-mail címre visszaigazolást küld, amelyben tájékoztatja Felhasználót a regisztráció részleteiről.

A Felhasználónak a későbbiekben joga van kérni a személyes adatai törlését, amelyhez a hozzájárulása volt szükséges, ez esetben nem kap a jövőben hírlevelet, és nem látogathatja azokat az oldalakat, amelyeken a hozzájárulást megkívánó sütiket alkalmazzák.

A szolgáltatás oldalai olyan kapcsolódási pontokat (linkeket) tartalmazhatnak, amelyek más, banki vagy fizetési szolgáltatók oldalaira vezetnek. Ezen szolgáltatók adatvédelmi gyakorlatáért és más tevékenységéért Szolgáltató nem vállal felelősséget.

4. Cookie-k (sütik) alkalmazása a Honlapon az alábbi célokból történik:
Technikai jellegűek, célja a honlap megfelelő működésének biztosítása, annak érdekében, hogy a felhasználóknak megkönnyítsék a szolgáltatások igénybevételét. Más sütik azért szükségesek, hogy a felhasználók böngészhessék a weboldalt, különösen a látogató által az adott oldalon végzett műveletek megjegyzése;

A Szolgáltatások nyújtása érdekében kezelt adatok köre:
a Felhasználó számítógépének IP címe;
a Weboldalon történő bejelentkezések kezdő- és záró időpontja;
a böngésző és az operációs rendszer típusa;
a Felhasználó által a Weboldalon kifejtett aktivitás.

A látogatás során kezelt adatkör
A Szolgáltató honlapja a weboldal használata során a látogatóról, illetve az általa böngészésre használt eszközről az alábbi adatokat rögzítheti és kezelheti:

a látogató által használt IP cím,
a böngésző típusa,
a böngészésre használt eszköz operációs rendszerének jellemzői (beállított nyelv), látogatás időpontja,

A honlapon alkalmazott sütik
Technikailag elengedhetetlenül szükséges munkamenet (session) sütik
Az adatkezelés célja: a honlap megfelelő működésének biztosítása. Ezek a sütik ahhoz szükségesek, hogy a látogatók böngészhessék a weboldalt, zökkenőmentesen és teljes körűen használhassák annak funkcióit, a weboldalon keresztül elérhető szolgáltatásokat, így – többek között- különösen a látogató által az adott oldalakon végzett műveletek megjegyzését vagy a bejelentkezett felhasználó azonosítását egy látogatás során. Ezen sütik adatkezelésének időtartama kizárólag a látogató aktuális látogatására vonatkozik, a munkamenet végeztével, illetve a böngésző bezárásával a sütik e fajtája automatikusan törlődik a számítógépéről.

Ezen adatkezelés jogalapja az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalmi szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. CVIII. törvény (Elkertv.) 13/A. § (3) bekezdése, amely szerint a szolgáltató a szolgáltatás nyújtása céljából kezelheti azon személyes adatokat, amelyek a szolgáltatás nyújtásához technikailag elengedhetetlenül szükségesek. A szolgáltatónak az egyéb feltételek azonossága esetén úgy kell megválasztania és minden esetben oly módon kell üzemeltetnie az információs társadalommal összefüggő szolgáltatás nyújtása során alkalmazott eszközöket, hogy személyes adatok kezelésére csak akkor kerüljön sor, ha ez a szolgáltatás nyújtásához és az e törvényben meghatározott egyéb célok teljesüléséhez feltétlenül szükséges, azonban ebben az esetben is csak a szükséges mértékben és ideig.

A Honlap használata során a Szolgáltató technikai okokból automatikusan rögzíti a Felhasználó IP címét, az általa használt operációs rendszer és böngészőprogram típusát és más információkat. Ezen adatok naplózását a rendszer folyamatosan végzi, de nem kapcsolja össze a regisztráció során vagy a felhasználás során megadott adatokkal. Az így nyert adatokhoz a Felhasználók nem, csak a Szolgáltató fér hozzá.

Használatot elősegítő sütik:
Ezek megjegyzik a felhasználó választásait, például milyen formában szeretné a felhasználó az oldalt látni. Ezek a fajta sütik lényegében a sütiben tárolt beállítási adatokat jelentik.
Az adatkezelés jogalapja a Felhasználó hozzájárulása.
Az adatkezelés célja: A szolgáltatás hatékonyságának növelése, felhasználói élmény növelése, a honlap használatának kényelmesebbé tétele.

A fenti információkat Szolgáltató kizárólag a Honlap technikai üzemeltetése érdekében, valamint statisztikai célokra használja fel.

A Felhasználó az adatainak önkéntes megadásával és az Adatkezelési Szabályzat elfogadásával kijelenti, hogy a Szolgáltató ajelen Adatkezelési Szabályzatnak megfelelő adatkezelési tevékenységéhez hozzájárul.  A Felhasználó hozzájárulása önkéntes, tájékozott és határozott; a Szolgáltató adatkezelési tevékenységének ez a hozzájárulás adja a jogalapját.

5. Kapcsolódó rendelkezések
A kötelező adatkezelések esetén (például számlázási adatok) az adatkezelés jogalapját az adott Szolgáltatásra vonatkozó törvények adják, így különösen az alábbi törvények:

Számlázási adatok, bizonylatok: 2000. évi C. törvény – a számvitelről (Számv. tv.).

Elektronikus szolgáltatások, elektronikus szerződéskötés: 2001. évi CVIII. törvény – az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről (Eker. tv.).

Bizonyos esetekben (például a Szolgáltatás ellenértékének ki nem egyenlítése, Felhasználó tartozása) vagy közérdek sérelme esetén a Szolgáltató érdekmérlegelés alapján is kezel adatot. 

A Felhasználó hozzájárulása biztosítja a jogi alapot a regisztrált, de szolgáltatást igénybe nem vevő Felhasználók, és a hírlevelet kérő Felhasználók esetében. 

Törvényes kötelezettség teljesítése az alábbi jogszabályok által biztosított körben:
A Szolgáltató általi adatkezelésekre, mint Adatkezelőre vonatkozik az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény (Ektv.) alapján a távollévők között kötött szerződésekről szóló 45/2014. (II.26) Korm. rendelet; saját számla kibocsátás esetében: a Számvitelről szóló törvény (Szmtv.) és
a számla, egyszerűsített számla és nyugta adóigazgatási azonosításáról, valamint a nyugta adását biztosító pénztárgép és taxaméter alkalmazásáról szóló 23/2014. (VI. 30.) NGM-rendelet (a továbbiakban: NGM rendelet),
a digitális archiválás szabályairól szóló 114/2007. (XII.29.) GKM rendelet digitális archiválásra vonatkozó kötelező rendelkezései szerint kerülhet sor.
A Szolgáltató általi adatkezelésekre, mint Adatfeldolgozóra vonatkozik:

az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény (Ektv.) alapján a távollévők között kötött szerződésekről szóló 45/2014. (II.26) Korm. rendelet,
saját számla kibocsátás esetében: a Számvitelről szóló törvény (Szmtv.) és
a számla, egyszerűsített számla és nyugta adóigazgatási azonosításáról, valamint a nyugta adását biztosító pénztárgép és taxaméter alkalmazásáról szóló 23/2014. (VI. 30.) NGM-rendelet (a továbbiakban: NGM rendelet),
a digitális archiválás szabályairól szóló 114/2007. (XII.29.) GKM rendelet digitális archiválásra vonatkozó kötelező rendelkezései szerint kerülhet sor.
A Szolgáltató jogos érdekén alapuló adatkezelés A Szolgáltató jogos érdeke a felhasználóval szemben, hogy a szerződésből folyó esetleges igényét érvényesítse. Határideje a szerződés megszűnését követően a Ptk. általános elévüli ideje 5 év leteltéig tart. Az Adatkezelő a szerződés megszűnését követő Ptk. szerinti elévülési idő végéig a szerződésből folyó igénye, mint jogos érdek érvényesítésének lehetséges idejéig megőrzi az érdekérvényesítéshez szükséges adatokat. (Ez alól a szabály alól van kivétel: kivéve, ha ezen érdekekkel szemben elsőbbséget élveznek az érintett olyan érdekei vagy alapvető jogai és szabadságai, amelyek személyes adatok védelmét teszik szükségessé, különösen, ha az érintett gyermek)


6. Adatfeldolgozás, adatfeldolgozók

A Szolgáltató szolgáltatások nyújtása a Felhasználó által igénybe vett honlap felületen történik, amelynek keretében az adatkezelési és adatvédelmi jogszabályok alkalmazásában a Szolgáltató Adatfeldolgozónak minősül, hiszen az adatkezelést a Felhasználó nevében végzi el. Úgyszintén a banki adatkapcsolati szolgáltatás esetében is ez a jogi helyzet áll fenn.

A szerződés teljesítése körében a Szolgáltató, mint Adatkezelő kizárólag olyan adatfeldolgozókat vesz igénybe, akik vagy amelyek megfelelő garanciákat nyújtanak az adatkezelésnek a jogszabályok követelményeinek való megfelelésre és az érintettek jogainak védelmét biztosító, megfelelő technikai és szervezési intézkedések végrehajtására.

Az Adatkezelő a tevékenysége ellátásához jogosult adatfeldolgozót igénybe venni. Az adatfeldolgozók önálló döntést nem hoznak, kizárólag az Adatkezelővel kötött szerződés, és a kapott utasítások szerint jogosultak eljárni. Az Adatkezelő ellenőrzi az adatfeldolgozók munkáját. Az adatfeldolgozók további adatfeldolgozó igénybe vételére csak az Adatkezelő hozzájárulásával jogosultak.

Az adatfeldolgozó által végzett adatkezelést az adatkezelés tárgyát, időtartamát, jellegét és célját, a személyes adatok típusát, az érintettek kategóriáit, titoktartási kötelezettséget, valamint az adatkezelő kötelezettségeit és jogait meghatározó szerződés szabályozza, amely köti az adatfeldolgozót az adatkezelővel szemben.

Az Adatkezelő az alábbi adatfeldolgozókat veszi igénybe:

Rackhost hosting - szerverszolgáltatás

Sales autopilot - automatizált emailek kezelése, kiküldése

Barion Payment Zrt. (1117 Budapest, Infopark sétány 1. I. épület 5) – online fizetés

Billingo.hu - online számlázás

Facebook Ireland Limited (4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2, Ireland) reklámozás

Google Ireland Limited (Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Ireland) oldallátogatási statisztikák készítése, reklámozás

7. Adatbiztonság

A Szolgáltató minden szükséges lépést megtesz, hogy biztosítsa a Felhasználók által megadott személyes adatok biztonságát mind a hálózati kommunikáció során, mind az adatok tárolása, őrzése során.

Az Adatkezelő az adatkezelése során biztosítja, hogy:
az arra jogosult hozzá tudjon férni az adatokhoz, amikor szüksége van rá;
csak az férjen az információkhoz, aki erre jogosult;
az információ és a feldolgozás módszerének pontossága és teljessége védve legyen.
Az Adatkezelő, és esetlegesen igénybe vett adatfeldolgozói mindenkor védelmet biztosítanak informatikai rendszereik ellen irányuló csalás, kémkedés, vírusok, betörések, rongálás, természeti csapások ellen. Adatkezelő (illetve az adatfeldolgozó) szerverszintű és alkalmazásszintű védelmi eljárásokat alkalmaz.


8.  Kapcsolatfelvétel
Az Adatkezelővel való kapcsolatfelvétel során beérkező e-mailt, és annak tartalmát (így különösen a feladó nevét, címét, a dátumot, a csatolmányokat) az Adatkezelő 5 évig tárolja, majd törli.


9. Az érintettek jogai, jogorvoslati lehetőségek

Az érintettek bármikor tájékoztatást kérhetnek írásban az Adatkezelőtől az általa kezelt személyes adataik kezelésének módjáról, jelezheti törlési vagy módosítási igényét, továbbá visszavonhatja a korábban megadott hozzájárulását.

Az érintett törlési jogát a jogszabályban kötelezően előírt adatkezelések esetén nem gyakorolhatja.

A tájékoztatáshoz való jog tartalma: Az érintett igénye alapján az Adatkezelő az érintett részére a személyes adatok kezelésére vonatkozó, a GDPR 13. és 14. cikkében felsorolt információkat, valamint a 15-22. és a 34. cikk szerinti tájékoztatásokat tömör, közérthető formában átadja.

A hozzáféréshez való jog tartalma: Az érintett megkeresésére az Adatkezelő tájékoztatást nyújt arról, hogy folyamatban van-e rá vonatkozó adatkezelés az Adatkezelőnél. Amennyiben Adatkezelőnél folyamatban van a kérelmezőre vonatkozó adatkezelés, az érintett jogosult hozzáférésre a következők tekintetében:

A rá vonatkozó személyes adatok;
az adatkezelés célja(i);
az érintett személyes adatok kategóriái;
azon személyek, amelyekkel az érintett adatait közölték, vagy közölni fogják;
az adatok tárolásának időtartama;
a helyesbítéshez, törléshez, valamint az adatkezelés korlátozásához való jog;
a bírósághoz, illetve felügyeleti hatósághoz fordulás joga;
a kezelt adatok forrása;
profilalkotás és/vagy automatizált döntéshozatal, illetve ilyen alkalmazásának részletei, gyakorlati hatásai;
a kezelt adatok harmadik ország vagy nemzetközi szervezet részére való átadása.

A fentiek szerinti adatigénylés esetén Adatkezelő az érintett részére kiadja a kérelemnek megfelelő, általa kezelt adatok egy másolati példányát. Külön kérelemre van lehetőség elektronikus úton való kézbesítést kérni az Adatkezelőtől.

Adatkezelő minden további példányért oldalanként 500,- Ft-os adminisztrációs díjat kér. Az igényelt adatok kiadásának határideje az igény átvételétől számított 30 nap.

A helyesbítéshez való jog: Az érintett kérheti az Adatkezelő által kezelt, rá vonatkozó pontatlan adatok helyesbítését.

A törléshez való jog: Amennyiben az alábbi indokok bármelyike fennáll, úgy az érintett kérésére Adatkezelő a legrövidebb időn belül, de legkésőbb 5 munkanapon belül, törli az érintettre vonatkozó adatokat:
- az adatok jogellenesen (jogszabályi felhatalmazás vagy személyes hozzájárulás nélkül) kerültek kezelésre;
- az adatok kezelése szükségtelen az eredeti cél megvalósításához;
- az érintett visszavonja hozzájárulását az adatkezeléshez, és az Adatkezelőnek nincs más jogalapja az adatkezelésre;
- a személyes adatokat az Adatkezelőre vonatkozó jogszabályi kötelezettségek teljesítéséhez törölni kell.

Az adatok törlését Adatkezelőnek nem áll módjában elvégezni, ha az adatkezelés az alábbiak bármelyikéhez szükséges a továbbiakban is:

- Az Adatkezelőre vonatkozó jogszabályi előírások teljesítéséhez szükséges a további adatkezelés;
a véleménynyilvánításhoz és a tájékozódáshoz való jog gyakorlása céljából szükséges;
- közérdekből;
- archiválási, tudományos, kutatási vagy statisztikai célból;
- jogi igények érvényesítéséhez vagy védéséhez.

Az adatkezelés korlátozásához való jog: Amennyiben az alábbi indokok bármelyike fennáll, Adatkezelő korlátozza az adatkezelést az érintett kérelmére:

- Az érintett vitatja a rá vonatkozó adatok pontosságát, ekkor a korlátozás arra az időre vonatkozik, ameddig a kérdéses adatok pontosságának, helyességének felülvizsgálata hitelt érdemlően megtörténik;
- az adatkezelés jogellenes, ugyanakkor az érintett kéri a törlés mellőzését, csupán az adatkezelés korlátozását kéri;
- az adatkezeléshez már nincs szükség az adatokra, de az érintett kéri azok további tárolását jogi igényei érvényesítéséhez vagy megvédéséhez;

Amennyiben az Adatkezelő korlátozást vezet be bármely kezelt adatra, úgy a korlátozás időtartama alatt kizárólag akkor, és annyiban kezeli az érintett adatot, amennyiben:
Az érintett ehhez hozzájárul;
- jogi igények érvényesítéséhez vagy megvédéséhez szükséges;
- más személy jogainak érvényesítéséhez vagy megvédéséhez szükséges;
közérdek érvényesítéséhez szükséges.

A visszavonáshoz való jog: Az érintett jogosult az Adatkezelőnek adott hozzájárulását – írásban – bármikor visszavonni. Ilyen igény esetén az Adatkezelő haladéktalanul és véglegesen törli mindazon adatokat, amelyeket az érintettel kapcsolatosan kezelt, és amelyek további tárolását jogszabály nem írja elő, vagy jogos érdekekhez fűződő jogok érvényesítéséhez vagy megvédéséhez nem szükségesek. A hozzájárulás visszavonásáig történt adatkezelés jogosságát a visszavonás nem érinti.

Az adathordozáshoz való jog: Az érintett jogosult az Adatkezelő által a rá vonatkozó adatok, általánosan használt, számítógépes szoftverrel olvasható formátumban történő továbbítását kérni egy másik adatkezelő részére. A kérést Adatkezelő a lehető legrövidebb időn belül, de legkésőbb 30 napon belül teljesíti.

Automatizál döntéshozatal és profilalkotás: Az érintettet megilleti a jogosultság, hogy ne legyen alanya kizárólag automatizált adatkezelésen (például profilalkotáson) alapuló olyan döntésnek, amely rá joghatással lenne, vagy egyébként hátrányosan érintené. Nem alkalmazható ezen jogosultság, ha:

- az adatkezelés elengedhetetlen az érintett és az Adatkezelő közötti szerződés megkötése vagy teljesítése céljából;
- az érintett kifejezetten hozzájárul ilyen eljárás alkalmazásához;
- alkalmazását jogszabály engedélyezi;
- szükséges jogi igények érvényesítéséhez vagy védéséhez.

A Felhasználó a felügyeleti hatósághoz címzett panaszt nyújthat be, amennyiben vélt vagy valós sérelem éri az adatkezelés körében.
A hatóság neve: címe: elérhetősége: Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság (NAIH), 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C., naih.hu, E-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu , Tel:+36 (1) 391-1400, Fax:+36 (1) 391-1410

A NAIH köteles tájékoztatni az ügyfelet a panasszal kapcsolatos eljárási fejleményekről és annak eredményéről, ideértve azt is, hogy az ügyfél jogosult bírósági jogorvoslattal élni.

A felügyeleti hatósággal szembeni hatékony bírósági jogorvoslathoz való jog
A panaszos jogosult a hatékony bírósági jogorvoslatra a felügyeleti hatóság rá vonatkozó, jogilag kötelező erejű döntésével szemben, minden érintett jogosult a hatékony bírósági jogorvoslatra, ha az illetékes felügyeleti hatóság nem foglalkozik a panasszal, vagy három hónapon belül nem tájékoztatja a Felhasználó a benyújtott panasszal kapcsolatos eljárási fejleményekről vagy annak eredményéről.

Az adatkezelővel vagy az adatfeldolgozóval szembeni hatékony bírósági jogorvoslathoz való jog
Minden Felhasználó hatékony bírósági jogorvoslatra jogosult, ha megítélése szerint a személyes adatainak e rendeletnek nem megfelelő kezelése következtében megsértették az e rendelet szerinti jogait. © Copyright 2019 Akucs Mónika - Minden jog fenntartva